ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਚੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਲਾਰਮ ਅਤੇ ਲੌਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂ ਕੋਈ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਚੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਲਾਰਮ ਅਤੇ ਲੌਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ


Download Motor Policy

Feedback