ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਮਸੂਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੈ ਬੰਗਲੋਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਜੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਨੈੱਟਵਰਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ (ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ) ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮੱਝੋਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।


Download Motor Policy

Feedback