ਮੇਰੇ ਮਲਿਕ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੀਮਾ ਆਪ ਕਰਵਾਓ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਣ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਲਿਕ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮੇਂ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਦੂਜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹੋ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਰੋਗ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਲੀਫਾ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਓ।


Download Motor Policy

Feedback