ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਟੋ ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਟੋ ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਬੀਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਵਾਹਨ ਵਾਹਨ ਐਕਟ,1988 ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।


Download Motor Policy

Feedback