ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰੋਗੇ ਤਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਗੁਜਰੇ ਹੋ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵੋਗੇ। ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਹੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗੀ।

ਨੋਟ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋਂ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਵੋ। ਬੀਮਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਕੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।


Download Motor Policy

Feedback