ਪਾਲਿਸੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਈ-ਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਈ-ਮੇਲ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


Download Motor Policy

Feedback