ਔਨਲਾਈਨ ਯਾਤਰਾ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਲਟੀ-ਯਾਤਰਾ ਪਾਲਿਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।


Download Motor Policy

Feedback