ਕੀ ਘਰੇਲੂ ਬੀਮਾ ਮੇਰੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਡਕੈਤੀ ਕਾਰਨ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਕੁਝ ਸੀਮਾ ਹੈ


Download Motor Policy

Feedback