ਕੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਏਕਸ- ਰੇ, ਐਮਆਰਆਈ ਜਾਂ ਅਲਟਰਾ ਸਾਊਂਡ ਲਈ ਵੀ ਹਨ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਮਰੀਜ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਵਿੱਚ ਏਕਸ- ਰੇ, ਐਮ ਆਰ ਆਈ ਜਾਂ ਅਲਟਰਾ ਸਾਊਂਡ, ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਆਦਿ ਸਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਸਖੀਸੀ ਜਾਂਚ ਜੋ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।


Download Motor Policy

Feedback