ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਲੋਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਬੋਨਸ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਬੋਨਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨ ਸਕਦੇ ਸੀ।


Download Motor Policy

Feedback