ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੈਡਿਕਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦਕਿ, 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ, 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। 60 ਤੋਂ 69 ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਬਟੀਜ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਟੇਂਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਆਤ ਮਿਲੇਗੀ।


Download Motor Policy

Feedback