ਕੀ ਮੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਾਅਵਾ ਸਮੇਂ, ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਰਯੋਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ A ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ B ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹੈ। ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਕਮ ਨੂੰ 50:50 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।


Download Motor Policy

Feedback