ਜੇ ਮੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈ ਇਹ ਬੀਮਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ।

ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਹੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਭ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।

ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਡਿਕਲ ਟੂਰਿਸਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।


Download Motor Policy

Feedback