ਕੀ ਜਣੇਪਾ/ਗਰਭਵਤੀ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਖਰਚੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ਨਹੀਂ। ਜਣੇਪਾ/ਗਰਭਵਤੀ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਖਰਚੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ, ਮਲਿਕ ਜਣੇਪੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਖਰਚੇ ਸਮੂਹ ਬੀਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।


Download Motor Policy

Feedback