ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਬੀਤਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ....
ਸਾਰੇ ਬੀਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਇਫਕੋ-ਟੋਕੀਓ 2007 ਗੈਰੇਜ ਪੈਨ-ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝੌਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੀ।
ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬ ਪਾਓ
ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬੋਝ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਦਦ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
2300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰੇਜ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 4300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦਰਹਿਤ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
ਇਕ ਕਲਿਕ 'ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ ਫਾਰਮ ਲਈ ਇਕ ਸਟੌਪ ਸੈਕਸ਼ਨ ।
ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।
"ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਦਿਖ ਰਹੀ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ, control + F ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਖੋਜ ਲਈ ਨਾਮ ਭਰੋ ਅਤੇ enter

Download Motor Policy

Feedback