ଭାତ ଇସଃ ଵିଦ୍ଵ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ଆଇଡିଭି ବୀମିତ ର ଘୋଷିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ ବାହାନ ର ବୀମା ରାଶି ମାନା ଯାଏ|ବାହାନ ର ଆଇଡିଭି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବଂ ମଡେଲ ଉପରେ ଉତ୍ପା୍ଦକଙ୍କ ସୂଚିତ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ଆଧାରରେ ସ୍ଥିର କରା ଯାଇଥାଏ, ବାହାନ ର ବୟସ ଆଧାର ଉପରେ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ର ମାର୍ଜିନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ|


Download Motor Policy

Feedback