ବିଦେଶରେ ବୀମାଧାରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ କଣ ହେବ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ଦେହାବଶେଷ ସ୍ୱଦେଶକୁ ଆଣିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ତେଃଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ନିଜ ସ୍ଥାନରେ କରିବା ପାଇଁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କମ୍ପାନୀ $ 7000.00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବ।


Download Motor Policy

Feedback