ଏଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ଦଲାର ମଧ୍ୟରେ କଣ ପ୍ରଭେଦ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ଏଜେଣ୍ଟ ଇଂସ୍ୟୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଇଂସ୍ୟୁରାନ୍ସ କୋମ୍ପାନି ର ଉତ୍ପାଦ କୁ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି| ଯେବେକି,ଇଂସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦଲାଲ ଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ଇଂସ୍ୟୁରାନ୍ସ କୋମ୍ପାନି ର ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଥାଏ|


Download Motor Policy

Feedback