କଭରେଜ ପରିମାଣ କେତେ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ଦାବି କରାଯିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କଭରେଜ୍ ପରିମାଣ ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା ରାଶି। ଏହାକୁ "ସମ୍ ଇନସ୍ୟୁର୍ଡ" ଏବଂ "ସମ୍ ଆସ୍ୟୁର୍ଡ" ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପଲିସିର ପ୍ରମିୟମ୍ ଆପଣ ଚୟନ କରୁଥିବା କଭରେଜ ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ।


Download Motor Policy

Feedback