ପଲିସି ରିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ କଣ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page
  • ପ୍ରିମିୟମ୍ ଚେକ୍
  • ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ରିପ୍ଲାଇ ଫର୍ମ
  • କଭରେଜରେ ଯଦି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ପଡ଼େ, ଗ୍ରାହକ ତାହା ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ରିପ୍ଲାଇ ଫର୍ମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବ।

Download Motor Policy

Feedback