ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କାର୍ ପଲିସିଗୁଡ଼ିକ ଅଧୀନରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅତିରିକ୍ତ ପିଏ କଭରଗୁଡ଼ିକ କଣ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କାର୍ ପଲିସିଗୁଡ଼ିକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଏ କଭରଗୁଡ଼ିକ ହେଲା:

  • ମାଲିକ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ପିଏ
  • ଦରମା ଦିଆଯାଉଥିବା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ପିଏ
  • ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନ ଥିବା ମାଲିକଙ୍କୁ ପିଏ
  • ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ଥିବା ମାଲିକଙ୍କୁ ପିଏ

Download Motor Policy

Feedback