पॉलिसीधारकाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्यास आरोग्य विम्याच्या अंतर्गत दाव्याची रक्कम कोणाला मिळेल?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

कॅशलेस मेडिक्लेम निपटाऱ्यामध्ये, हे नेटवर्क रुग्णालयामध्ये थेट जमा होईल. अशा प्रकरणांमध्ये जिथे हे कॅशलेस सेटलमेंट नाही, दावा रक्कम विमाधारकाच्या नामनिर्देशित व्यक्तीला दिली जाते. 

जर पॉलिसीच्या अंतर्गत नामनिर्देशन केलेले नसेल,  तर विमा कंपनी दाव्याची रक्कम वाटप करण्यासाठी न्यायालयीन उत्तराधिकार प्रमाणपत्रासाठी आग्रह करेल. वैकल्पिकरित्या, विमाधारक मृत व्यक्तीच्या पुढील कायदेशीर वारसांना रकमेची अदायगी करण्यासाठी विमाप्रदाता न्यायालयात रक्कम जमा करू शकतात.


Download Motor Policy

Feedback