ग्राहक त्याचे वाहने विकल्यास काय होईल?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

जर ग्राहकाने दुसर्या व्यक्तीला वाहन विकले तर, विमा खरेदीदाराच्या नावावर हस्तांतरीत केला जाऊ शकतो. खरेदीदार (ट्रान्सफरी) ने आपल्या नावावर वाहन हस्तांतरित होण्याच्या तारखेपासून 14 दिवसांच्या आत, आम्हाला विमा हस्तांतरणासाठी अर्ज करावा. जर ग्राहकाला या पॉलिसीमधील आपल्या अन्य खाजगी गाडीचा पर्याय हवा असेल तर, पॉलिसी खरेदीदाराकडे हस्तांतरीत केली जाणार नाही. खरेदीदार (हस्तांतरण) ला नवीन विमा खरेदी करावा लागतो.


Download Motor Policy

Feedback