विमाधारकाचा अर्थ काय आहे?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

विमाधारक म्हणजे पॉलिसीधारक म्हणजेच नुकसान किंवा दाव्यांच्या बाबतीत संरक्षित व्यक्ती.


Download Motor Policy

Feedback