विम्यामध्ये आरोग्य विमा आणि गंभीर आजार पॉलिसी किंवा गंभीर आजार रायडर्स यांच्यात काय फरक आहे?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

आरोग्य विमा पॉलिसी वैद्यकीय खर्चाची परतफेड आहे.

गंभीर आजार विमा ही  एक फायद्याची पॉलिसि आहे. लाभ पॉलिसीअंतर्गत प्रसंग घडल्यास, विमा कंपनी पॉलिसीधारकांना एकरकमी रक्कम देते. गंभीर आजार पॉलिसीअंतर्गत, जर पॉलिसीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे विमाधारकाला  कोणत्याही गंभीर आजाराचे निदान केले जाते.

विमा कंपनी पॉलिसीधारकाला एकरकमी पैसे देईल. ग्राहकाने वैद्यकीय उपचारांसाठी दिलेली रक्कम खर्च केली आहे की नाही हे ग्राहकाच्या स्वत: च्या विवेकबुद्धीवर अवलंबून असते.


Download Motor Policy

Feedback