मी एका पेक्षा अधिक आरोग्य विमा पॉलिसी खरेदी करू शकतो का?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

होय, तुम्ही एका पेक्षा अधिक आरोग्य विमा पॉलिसी खरेदी करू शकता. दाव्याच्या बाबतीत प्रत्येक कंपनी नुकसानाच्या करपात्र प्रमाणात भरपाई करेल.  उदाहरणार्थ, एखाद्या ग्राहकाकडे रू.1 लाखाच्या संरक्षणासाठी  A कंपनीचा आरोग्य विमा आहे आणि रू.1 लाखाच्या संरक्षणासाठीचा  B कंपनीचा आरोग्य विमा आहे. रु.1.5 लाख दाव्याच्या बाबतीत प्रत्येक पॉलिसी विमा रकमेच्या  50:50 गुणोत्तर प्रमाणात अदा करेल.


Download Motor Policy

Feedback