വിളിക്കാതിരിക്കാനായി ('Do not Call') രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയെ ഞങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുകയും വില മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ട്രേഡ്‌ പ്രൊമോഷ്‌നു വേണ്ടി ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം.

നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഇതുശരിയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പേര് ടെലിമാർക്കറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റണം എന്ന് കാണിച്ച്, താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 'Do not Call' ('വിളിക്കരുത്') ഫോറത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺനന്പർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. ഈ ഫോറത്തിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായിരിക്കും.

 രജിസറ്റർ ചെയ്യുന്പോൾ, നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ, അതുനൽകി 21 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നടപ്പാക്കുന്നതാണ്.

कॅप्चा
ഈ ചോദ്യം ഓട്ടോമേറ്റഡായ സ്പാം സമര്‍പ്പിക്കലുകള്‍ തടയുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ്.
Image CAPTCHA
इमेज में दिखाए गए अक्षर दर्ज करें.

Download Motor Policy

Feedback