എന്താണ്‌ യാത്രാ ഇൻഷുറൻസ്?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ഇന്ത്യയിലെ യാത്രാ ഇൻഷുറൻസ് വിദേശങ്ങളിൽ വെച്ചുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ ചിലവുകൾക്കുള്ള സംരക്ഷണവും യാത്രായുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയും നല്കുന്നു. യാത്രയിൽ കാലതാമസം, യാത്രാതടസങ്ങൾ, യാത്ര റദ്ദാക്കലും ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും നല്കുന്നതിനു പുറമേ, നിങ്ങളുടെ യാത്രാ കാലയളവിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ചികിൽസായുടെയും ആരോഗ്യ അത്യാഹിതങ്ങളുടെയും ചിലവുകളും ഇത് കൂടുതലായി ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കാം. ചില പ്ലാനുകൾ യാത്രാ സംബന്ധമായ പുരോഗതി, ചികിൽസാ അത്യാഹിതങ്ങളിൽ ആശുപത്രിയിലേയ്ക്കോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേയ്ക്കോ തിരിച്ചെത്തിക്കൽ, നിങ്ങളുടെ പണം, വിലപിടിച്ച വസ്തുക്കൾ, യാത്രാപ്രമാണങ്ങൾ എന്നിവ നഷ്ടമാകുകയോ മോഷ്ടിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത്യാവശ്യ പണമോ സഹായമോ പോലെയുള്ള സേവനങ്ങളും നല്കുന്നു.


Download Motor Policy

Feedback