എന്താണ്‌ സാൽവേജും ടോട്ടൽ ലോസും ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

വാഹനം ഒരു അപകടത്തെ തുടർന്ന് മൊത്തം തകർന്നതിന്‌ശേഷം വാഹനം പഴയ അവസ്ഥയിലാക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലുള്ള വാഹന അവശിഷ്ടത്തിന്റെ മൂല്യമാണ്‌ വീണ്ടെടുക്കൽ.


Download Motor Policy

Feedback