ഇഫ്‌കോ ടോക്കിയോ നേരിട്ട് നല്‍കി വരുന്ന അവകാശങ്ങളുടെ മേലുള്ള സേവനം

 
ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുന്നതിന്   
കോൾ സെന്റർ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ 1-800-103-5499
പണമടക്കേണ്ടുന്ന കോള്‍ സെന്‍റര്‍ നമ്പര്‍ 0124-4285499
ഫാക്സ് നമ്പര്‍ 0124-4722010
ഇ-മെയില്‍ ഐഡി healthclaims@iffcotokio.co.in
പരാതി പരിഹരണ വിശദാംശങ്ങള്‍  grievance@iffcotokio.co.in

 


Download Motor Policy

Feedback