വളരെ വേഗത്തിൽ വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റിനോടൊപ്പം സാങ്കേതിക വിദ്യയും വികസിക്കുകയാണ്...
പ്രൊപ്പോസൽ ഫോമിൽ ഇൻഷ്വർ ചെയ്ത വ്യക്തി നല്കിയ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളതാണ്‌ എല്ലാ ഇൻഷുറൻസ് കരാറുകളും…
2700 - ലധികമുള്ള ഗാരേജുകളിൽ നിന്നും തർക്കരഹിത ക്ലെയിം നിർണ്ണയം ലഭ്യമാകുന്നു…
ക്ലെയിമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളോട് ചോദിയ്ക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം ലഭ്യമാക്കൂ…
അനാവശ്യ കാലതാമസങ്ങളില്ലാതെ ഉടനടി സഹായവും പിന്തുണയും…
പുതിയ സൗകര്യത്തോടൊപ്പം, യാതൊരു സഹായവും കൂടാതെ ഓൺ ലൈനിലിൽ നിങ്ങളുടെ മോട്ടോർ ക്ലെയിം സ്റ്റാറ്റസ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പരിശോധിയ്ക്കാം…
2300 -ലധികം ഗരേജുകളിലും 4300 - ലധികം ആശുപത്രികളിലും ക്യാഷ്‌ലെസ്സ് ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്റ് ലഭ്യമാക്കൂ. 
ഒരൊറ്റ ക്ലിക്കിൽ ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന വിധത്തിൽ എല്ലാ വിവരങ്ങൾ / ഫോമുകൾക്കും വേണ്ട ഏക ഘട്ട വിഭാഗം. 
ക്ലെയിം  ഫീഡ്ബാക്ക്
ക്ലെയിമിലുള്ള 92% സെറ്റിൽമെന്റ് റേഷിയോയോടുകൂടി, ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയില്‍ ഈ വിഭാഗത്തില്‍ ഏറ്റവും മുന്‍ നിരയിലാണ് ഇഫ്ഫ്ക്കോ-ടോക്കിയോ ഇപ്പോള്‍ നില്‍
“താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഫയൽ തുറന്ന്, കൺട്രോൾ + എഫ് അമർത്തി അന്വേഷിക്കേണ്ട പേര്‌ ചേർത്ത് എന്റർ അമർത്തി നിങ്ങളുടെ ക്ലെയിം ചെയ്യാത്ത തുക എത്രയെന്ന്

Download Motor Policy

Feedback