ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದನ್ನು ಇಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯವಾದರೆ, ನೀವು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲು ಬಯಸುವ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ (ಗಳನ್ನು) ನೊಂದಾಯಿಸಬಹುದು. ನೀವು ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವ ವಿವರಗಳು ಗೋಪ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ನೋಂದಣಿಗೆ, ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 21 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ.

कॅप्चा
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
इमेज में दिखाए गए अक्षर दर्ज करें.

Download Motor Policy

Feedback