ಪೂರ್ವ ಸ್ವೀಕಾರ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ಕೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ವಾಹನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು :

  • ವಿಮಾ ವಿರಾಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
  • ಟಿಪಿ ಕವರಯಿಂದ ಓಡಿ ಕವರ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದಲ್ಲಿ
  • ಆಮದು ಮಾಡಿದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
  • ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ನಂತರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪಾವತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
  • ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಾಹನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ

Download Motor Policy

Feedback