ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆ ಎಂದರೇನು?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆಯು ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಹೊರಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಸ ವಿಳಂಬ,ಪ್ರವಾಸ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಪ್ರವಾಸ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ವಿಮೆ ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯಾಣ-ಸಂಬಂಧಿತ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರವಾಸ-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಲಹೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಿಕೆ, ತುರ್ತು ನಗದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣ ದಾಖಲೆಗಳು ಕಳ್ಳತನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.


Download Motor Policy

Feedback