ಹಾನಿಯಾಗದೆ ಉಳಿದ ಉಪಕರಣ (SALVAGE) ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ನಷ್ಟವೆಂದರೆ ಏನು?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

SALVAGE ಎಂದರೆ ವಾಹನವು ಅಪಘಾತವನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದ ನಂತರ ಉಂಟಾದ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿಉಳಿದ ಧ್ವಂಸದ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾದಾಗ ವಾಹನವನ್ನು ಪುನಃ ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.


Download Motor Policy

Feedback