ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು, ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ / ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಖರೀದಿಸಿ. ಖರೀದಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಹಿತಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.


Download Motor Policy

Feedback