ಕ್ಲೇಮ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಪಾಲಿಸಿ ಕವರೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ಒಂದು ಕ್ಲೇಮ್ ನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಂತರ, ಪಾಲಿಸಿ ಕವರೇಜ್ ನೀಡಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ: ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ. 5 ಲಕ್ಷ ಕವರೇಜ್ ನೀಡುವ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಿರಿ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ರೂ. 2 ಲಕ್ಷ ಗೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಮೇ ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ರೂ. 3 ಲಕ್ಷ .


Download Motor Policy

Feedback