ಖಾಸಗಿ ಕಾರುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ಖಾಸಗಿ ಕಾರುಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ:

  • ವಿಮಾದಾರನ ಘೋಷಿತ ಮೌಲ್ಯ (ಐಡಿವಿ)
  • ವಾಹನದ ಘನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
  • ಭೌಗೋಳಿಕ ವಲಯಗಳು
  • ವಾಹನದ ವಯಸ್ಸು

Download Motor Policy

Feedback