ಖಾಸಗಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ / ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಯಾವುವು?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ವಾಹನ ತಯಾರಕರಿಂದ ವಾಹನದೊಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ / ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾ.,ಸಂಗೀತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಎಲ್ ಸಿಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಹನದೊಂದಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.


Download Motor Policy

Feedback