ಮನೆ ವಿಮೆ ನನ್ನ ಆಭರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡುವುದೇ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ಹೌದು, ಇದು ಕಳ್ಳತನ ಅಥವಾ ದರೋಡೆ ಕಾರಣ ಆಭರಣ ನಷ್ಟವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.


Download Motor Policy

Feedback