ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ಕ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂನನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಅನುಭವವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಂಪೆನಿಯ ಪಾಲಿಸಿಯ ಅನುಗುಣ ಕೆಲವು ಲೋಡಿಂಗ್ ನನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಲಿಸಿಯ ಮೇಲೆ ನೋ ಕ್ಲೇಮ್ ಇದ್ದ ಸಂದಭದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ನೋ ಕ್ಲೇಮ್ ಬೋನಸ್ ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರ.


Download Motor Policy

Feedback