ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಪಾಲಿಸಿಯಡಿಯಲ್ಲಿವೆ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ನೇಚರೊಪತಿ ಮತ್ತು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಆರೋಗ್ಯ ನೀತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯತೆ ಇರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಅಲೋಪಥಿಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.


Download Motor Policy

Feedback