ಅರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ / ಗರ್ಭಿಣಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಖರ್ಚುಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದೆಯೇ?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ಇಲ್ಲ ಹೆರಿಗೆ / ಗರ್ಭಿಣಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾದರೂ, ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಗುಂಪು ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವರು.


Download Motor Policy

Feedback