વીમા કંપની પર જઈને અથવા વીમા એજન્ટ દ્વારા ખરીદી કરતાં મને ઑનલાઇન સેવાનો ઉપયોગ કરવા માટે વધુ ચૂકવણી કરવું પડશે?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ના, તમારે કોઈ વધારાના પૈસા ચૂકવવાના રહેશે નહીં. તમે ફક્ત વીમા પૉલિસીના ખર્ચ માટે ચૂકવણી કરો છો. અમારી ઓનલાઇન સુવિધા સર્વોત્તમ કિમતો ઉપલબ્ધ કરાવે છે; તમે બીજી ક્યાંય તે જ ઉત્પાદન માટે ઓછુ કિંમત મેળવી શકતા નથી.


Download Motor Policy

Feedback