ઓનલાઇન યાત્રા વીમા ખરીદવા માટેની પ્રક્રિયા શું છે?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

મુસાફરી વીમા ઑનલાઇન ખરીદવું સરળ છે, તમારે ફક્ત અમારી વેબસાઇટ પરના સૂચનોને અનુસરતા, તમારી વ્યક્તિગત વિગતો દાખલ કરો અને તમારા ક્રેડિટ / ડેબિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને ખરીદી કરો. ખરીદી સુરક્ષિત વેબ પેજ પર કરવામાં આવે છે, અને તમારી ક્રેડિટ કાર્ડની માહિતી સલામત રહે છે.


Download Motor Policy

Feedback