પ્રીમિયમનો અર્થ શું છે?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

વીમા પૉલિસી ખરીદવા માટે ચૂકવવામાં આવેલી રકમને પ્રીમિયમ કહેવાય છે. પ્રીમિયમ ચુકવણી માસિક, ત્રિમાસિક કે વાર્ષિક વિકલ્પો માં કરાઈ શકે છે અથવા તે એક સમયે પ્રીમિયમની ચુકવણી પણ હોઈ શકે છે.


Download Motor Policy

Feedback