સ્વાસ્થ્ય વીમા માટે ચૂકવવાપાત્ર પ્રીમિયમ નક્કી કરવા વાળા કઈ પરિબળો છે?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

સ્વાસ્થ્ય વીમા હેઠળ, વય અને કવરની રકમ પ્રીમિયમ નક્કી કરવા વાળા પરિબળો છે. સામાન્ય રીતે, નાના લોકો તંદુરસ્ત ગણવામાં આવે છે અને તેથી તે ઓછુ વાર્ષિક પ્રીમિયમ ચૂકવે છે. મોટા વય ના લોકો વધારા ના વીમા પ્રીમીયમ ચુકવે છે કેમ કે એમના સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ અથવા બીમારીના જોખમ વધારે હોય છે.


Download Motor Policy

Feedback