પૉલિસીના નવીનીકરણ કરાવવા માટે કઈ દસ્તાવેજો ની જરૂર હોય છે?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page
  • પ્રીમિયમ ચેક
  • નવીનીકરણ ફોર્મ
  • જો કવરેજમાં કોઈ ફેરફારો આવશ્યક હોય તો, ગ્રાહક નવીનીકરણ ફોર્મ મારફતે એની જાણકારી આપી શકે છે.

Download Motor Policy

Feedback