ખાનગી કાર પૉલિસીઓ હેઠળ કઈ-કઈ છૂટ આપી શકાય છે?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ખાનગી કાર પૉલિસીઓ હેઠળ મંજૂરી આપી શકાય તેવી છૂટ છે:

  • સ્વૈચ્છિક બાદ મળતું ડિસ્કાઉન્ટ
  • નો ક્લેમ બોનસ
  • ઑટોમોબાઇલ એસોસિએશન ડિસ્કાઉન્ટ
  • વિન્ટેજ કાર પર ડિસ્કાઉન્ટ
  • કોઈ અન્ય ડિસ્કાઉન્ટ સ્વીકાર્ય નથી

Download Motor Policy

Feedback