ખાનગી કાર પૉલિસીઓ હેઠળ વધારાની PA કવચ શું-શું છે?

PrintPrintEmail this PageEmail this Page

ખાનગી કારની પૉલિસીઓ હેઠળ વિવિધ PA કવચ છે:

  • માલિક ડ્રાઈવર માટે PA
  • ચૂકવેલ ડ્રાઈવર માટે PA
  • અનામાંકિત રહેવાસીઓ માટે PA
  • નામાંકિત રહેવાસીઓ માટે PA

Download Motor Policy

Feedback